ชุมชนซอยโซดา

Share Button

ชุมชนซอยโซดา ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.โซดา ถนน สุโขทัย แขวง ดุสิต ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยโซดา มีประชากรชายจำนวน 378 คน และประชากรหญิงจำนวน 391 คน รวมเป็น 769 คน

ชุมชนซอยโซดา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 148 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 92 หลัง ชุมชนซอยโซดา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยโซดา

เขต: ดุสิต

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.โซดา

ถนน: สุโขทัย

แขวง: ดุสิต

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 378 คน

ประชากรหญิง: 391 คน

ประชากรรวม: 769 คน

จำนวนครัวเรือน: 148 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 92 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button