ชุมชนซอยแสนสุข

Share Button

ชุมชนซอยแสนสุข ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.แสนสุข ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยแสนสุข มีประชากรชายจำนวน 667 คน และประชากรหญิงจำนวน 685 คน รวมเป็น 1,352 คน

ชุมชนซอยแสนสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 278 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 255 หลัง ชุมชนซอยแสนสุข มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยแสนสุข

เขต: ดินแดง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.แสนสุข

ถนน: ประชาสงเคราะห์

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 667 คน

ประชากรหญิง: 685 คน

ประชากรรวม: 1,352 คน

จำนวนครัวเรือน: 278 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 255 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button