ชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่

Share Button

ชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.แยกถนนเชียงใหม่ ถนน เชียงใหม่ แขวง คลองสาน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่ มีประชากรชายจำนวน 150 คน และประชากรหญิงจำนวน 183 คน รวมเป็น 333 คน

ชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 156 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 59 หลัง ชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.แยกถนนเชียงใหม่

ถนน: เชียงใหม่

แขวง: คลองสาน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 150 คน

ประชากรหญิง: 183 คน

ประชากรรวม: 333 คน

จำนวนครัวเรือน: 156 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 59 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button