ชุมชนซอยแม่เนี้ยวแยก 3

Share Button

ชุมชนซอยแม่เนี้ยวแยก 3 ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.แม่เนี้ยวแยก 3 ถนน ประชาสงเคราะห์ แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยแม่เนี้ยวแยก 3 มีประชากรชายจำนวน 113 คน และประชากรหญิงจำนวน 116 คน รวมเป็น 229 คน

ชุมชนซอยแม่เนี้ยวแยก 3 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 70 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 51 หลัง ชุมชนซอยแม่เนี้ยวแยก 3 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยแม่เนี้ยวแยก 3

เขต: ดินแดง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.แม่เนี้ยวแยก 3

ถนน: ประชาสงเคราะห์

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 113 คน

ประชากรหญิง: 116 คน

ประชากรรวม: 229 คน

จำนวนครัวเรือน: 70 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 51 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button