ชุมชนซอยแดงบุหงา

Share

ชุมชนซอยแดงบุหงา ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพชรบุรี 7 ถนน เพชรบุรี แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยแดงบุหงา มีประชากรชายจำนวน 283 คน และประชากรหญิงจำนวน 317 คน รวมเป็น 600 คน

ชุมชนซอยแดงบุหงา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 70 หลัง ชุมชนซอยแดงบุหงา มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยแดงบุหงา

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เพชรบุรี 7

ถนน: เพชรบุรี

แขวง: ทุ่งพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 283 คน

ประชากรหญิง: 317 คน

ประชากรรวม: 600 คน

จำนวนครัวเรือน: 100 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 70 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share