ชุมชนซอยเสริมสุข

Share Button

ชุมชนซอยเสริมสุข ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2541

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ฟักไข่ ถนน พระราม 5 แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยเสริมสุข มีประชากรชายจำนวน 300 คน และประชากรหญิงจำนวน 322 คน รวมเป็น 622 คน

ชุมชนซอยเสริมสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 147 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 98 หลัง ชุมชนซอยเสริมสุข มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเสริมสุข

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2541

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ฟักไข่

ถนน: พระราม 5

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 300 คน

ประชากรหญิง: 322 คน

ประชากรรวม: 622 คน

จำนวนครัวเรือน: 147 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 98 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button