ชุมชนซอยเทียนทรัพย์

Share Button

ชุมชนซอยเทียนทรัพย์ ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ซ.เทียนทรัพย์ ถนน จอมทอง แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยเทียนทรัพย์ มีประชากรชายจำนวน 87 คน และประชากรหญิงจำนวน 132 คน รวมเป็น 219 คน

ชุมชนซอยเทียนทรัพย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 74 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 66 หลัง ชุมชนซอยเทียนทรัพย์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเทียนทรัพย์

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 1 ซ.เทียนทรัพย์

ถนน: จอมทอง

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 87 คน

ประชากรหญิง: 132 คน

ประชากรรวม: 219 คน

จำนวนครัวเรือน: 74 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 66 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button