ชุมชนซอยเจริญสุข

Share Button

ชุมชนซอยเจริญสุข ตั้งอยู่ในเขตคลองเตย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญสุข พระราม 4 ถนน พระราม 4 แขวง คลองเตย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยเจริญสุข มีประชากรชายจำนวน 3,500 คน และประชากรหญิงจำนวน 3,500 คน รวมเป็น 7,000 คน

ชุมชนซอยเจริญสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,000 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 1,000 หลัง ชุมชนซอยเจริญสุข มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเจริญสุข

เขต: คลองเตย

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญสุข พระราม 4

ถนน: พระราม 4

แขวง: คลองเตย

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 3,500 คน

ประชากรหญิง: 3,500 คน

ประชากรรวม: 7,000 คน

จำนวนครัวเรือน: 1,000 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 1,000 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button