ชุมชนซอยเจริญรัถ 5

Share Button

ชุมชนซอยเจริญรัถ 5 ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญรัถ 5 ถนน เจริญรัถ แขวง คลองสาน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยเจริญรัถ 5 มีประชากรชายจำนวน 144 คน และประชากรหญิงจำนวน 180 คน รวมเป็น 324 คน

ชุมชนซอยเจริญรัถ 5 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 68 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 50 หลัง ชุมชนซอยเจริญรัถ 5 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเจริญรัถ 5

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญรัถ 5

ถนน: เจริญรัถ

แขวง: คลองสาน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 144 คน

ประชากรหญิง: 180 คน

ประชากรรวม: 324 คน

จำนวนครัวเรือน: 68 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 50 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button