ชุมชนซอยเจริญรัถ 12

Share Button

ชุมชนซอยเจริญรัถ 12 ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญรัถ 12 ถนน เจริญรัถ แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยเจริญรัถ 12 มีประชากรชายจำนวน 51 คน และประชากรหญิงจำนวน 65 คน รวมเป็น 116 คน

ชุมชนซอยเจริญรัถ 12 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 83 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 55 หลัง ชุมชนซอยเจริญรัถ 12 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเจริญรัถ 12

เขต: คลองสาน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญรัถ 12

ถนน: เจริญรัถ

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 51 คน

ประชากรหญิง: 65 คน

ประชากรรวม: 116 คน

จำนวนครัวเรือน: 83 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 55 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button