ชุมชนซอยเจริญนคร 27

Share Button

ชุมชนซอยเจริญนคร 27 ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 27 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยเจริญนคร 27 มีประชากรชายจำนวน 333 คน และประชากรหญิงจำนวน 394 คน รวมเป็น 727 คน

ชุมชนซอยเจริญนคร 27 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 94 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 62 หลัง ชุมชนซอยเจริญนคร 27 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเจริญนคร 27

เขต: คลองสาน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 27

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 333 คน

ประชากรหญิง: 394 คน

ประชากรรวม: 727 คน

จำนวนครัวเรือน: 94 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 62 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button