ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1

Share

ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1 ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 24/1 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1 มีประชากรชายจำนวน 142 คน และประชากรหญิงจำนวน 189 คน รวมเป็น 331 คน

ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 81 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 41 หลัง ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเจริญนคร 24/1

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 24/1

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 142 คน

ประชากรหญิง: 189 คน

ประชากรรวม: 331 คน

จำนวนครัวเรือน: 81 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 41 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share