ชุมชนซอยเจริญนคร 20

Share Button

ชุมชนซอยเจริญนคร 20 ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2539

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 20 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยเจริญนคร 20 มีประชากรชายจำนวน 231 คน และประชากรหญิงจำนวน 322 คน รวมเป็น 553 คน

ชุมชนซอยเจริญนคร 20 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 221 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 180 หลัง ชุมชนซอยเจริญนคร 20 มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเจริญนคร 20

เขต: คลองสาน

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2539

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 20

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 231 คน

ประชากรหญิง: 322 คน

ประชากรรวม: 553 คน

จำนวนครัวเรือน: 221 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 180 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button