ชุมชนซอยเกษมใหม่

Share Button

ชุมชนซอยเกษมใหม่ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 40 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยเกษมใหม่ มีประชากรชายจำนวน 319 คน และประชากรหญิงจำนวน 411 คน รวมเป็น 730 คน

ชุมชนซอยเกษมใหม่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 146 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 112 หลัง ชุมชนซอยเกษมใหม่ มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยเกษมใหม่

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 40

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 319 คน

ประชากรหญิง: 411 คน

ประชากรรวม: 730 คน

จำนวนครัวเรือน: 146 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 112 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button