ชุมชนซอยอู่ใหม่

Share Button

ชุมชนซอยอู่ใหม่ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 23 ถนน เจริญนคร แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยอู่ใหม่ มีประชากรชายจำนวน 144 คน และประชากรหญิงจำนวน 253 คน รวมเป็น 397 คน

ชุมชนซอยอู่ใหม่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 105 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 60 หลัง ชุมชนซอยอู่ใหม่ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยอู่ใหม่

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 23

ถนน: เจริญนคร

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 144 คน

ประชากรหญิง: 253 คน

ประชากรรวม: 397 คน

จำนวนครัวเรือน: 105 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 60 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button