ชุมชนซอยอินทามระ 55

Share Button

ชุมชนซอยอินทามระ 55 ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อินทามระ 55 ถนน สุทธิสาร แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยอินทามระ 55 มีประชากรชายจำนวน 228 คน และประชากรหญิงจำนวน 266 คน รวมเป็น 494 คน

ชุมชนซอยอินทามระ 55 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 140 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 78 หลัง ชุมชนซอยอินทามระ 55 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยอินทามระ 55

เขต: ดินแดง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อินทามระ 55

ถนน: สุทธิสาร

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 228 คน

ประชากรหญิง: 266 คน

ประชากรรวม: 494 คน

จำนวนครัวเรือน: 140 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 78 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button