ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ

Share Button

ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ ตั้งอยู่ในเขตราษฎร์บูรณะ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 และ หมู่ 10 ซ.ราษฎร์บูรณะ 18 ถนน ราษฎร์บูรณะ แขวง บางปะกอก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ มีประชากรชายจำนวน 843 คน และประชากรหญิงจำนวน 857 คน รวมเป็น 1,700 คน

ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 400 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 320 หลัง ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยหมอผึ้งอุทิศ

เขต: ราษฎร์บูรณะ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 และ หมู่ 10 ซ.ราษฎร์บูรณะ 18

ถนน: ราษฎร์บูรณะ

แขวง: บางปะกอก

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 843 คน

ประชากรหญิง: 857 คน

ประชากรรวม: 1,700 คน

จำนวนครัวเรือน: 400 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 320 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button