ชุมชนซอยหงษ์ทอง

Share

ชุมชนซอยหงษ์ทอง ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.กรุงธนุบรี 2 ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยหงษ์ทอง มีประชากรชายจำนวน 450 คน และประชากรหญิงจำนวน 427 คน รวมเป็น 877 คน

ชุมชนซอยหงษ์ทอง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 219 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 188 หลัง ชุมชนซอยหงษ์ทอง มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยหงษ์ทอง

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.กรุงธนุบรี 2

ถนน: กรุงธนบุรี

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 450 คน

ประชากรหญิง: 427 คน

ประชากรรวม: 877 คน

จำนวนครัวเรือน: 219 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 188 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share