ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)

Share Button

ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุเหร่า (เพชรบุรี 7) ถนน เพชรบุรี แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) มีประชากรชายจำนวน 273 คน และประชากรหญิงจำนวน 276 คน รวมเป็น 549 คน

ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 200 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 150 หลัง ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7)

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุเหร่า (เพชรบุรี 7)

ถนน: เพชรบุรี

แขวง: ทุ่งพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 273 คน

ประชากรหญิง: 276 คน

ประชากรรวม: 549 คน

จำนวนครัวเรือน: 200 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 150 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button