ชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2

Share Button

ชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2 ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.อินทามระ 44 ถนน ประชาสุข แขวง ดินแดง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2 มีประชากรชายจำนวน 172 คน และประชากรหญิงจำนวน 172 คน รวมเป็น 344 คน

ชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 101 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 71 หลัง ชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสุพรรณิการ์ 2

เขต: ดินแดง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.อินทามระ 44

ถนน: ประชาสุข

แขวง: ดินแดง

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 172 คน

ประชากรหญิง: 172 คน

ประชากรรวม: 344 คน

จำนวนครัวเรือน: 101 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 71 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button