ชุมชนซอยสุดเขต

Share Button

ชุมชนซอยสุดเขต ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ถนน พระราม 2 แขวง จอมทอง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยสุดเขต มีประชากรชายจำนวน 220 คน และประชากรหญิงจำนวน 263 คน รวมเป็น 483 คน

ชุมชนซอยสุดเขต มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 400 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 450 หลัง ชุมชนซอยสุดเขต มีกรรมการชุมชน 10 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสุดเขต

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2

ถนน: พระราม 2

แขวง: จอมทอง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 220 คน

ประชากรหญิง: 263 คน

ประชากรรวม: 483 คน

จำนวนครัวเรือน: 400 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 450 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 10 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button