ชุมชนซอยสุดสาคร

Share Button

ชุมชนซอยสุดสาคร ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สุดสาคร ถนน พรานนก แขวง บ้านช่างหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยสุดสาคร มีประชากรชายจำนวน 1,690 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,810 คน รวมเป็น 3,500 คน

ชุมชนซอยสุดสาคร มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 700 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 300 หลัง ชุมชนซอยสุดสาคร มีกรรมการชุมชน 20 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสุดสาคร

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สุดสาคร

ถนน: พรานนก

แขวง: บ้านช่างหล่อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,690 คน

ประชากรหญิง: 1,810 คน

ประชากรรวม: 3,500 คน

จำนวนครัวเรือน: 700 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 300 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 20 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button