ชุมชนซอยสุขใจ

Share Button

ชุมชนซอยสุขใจ ตั้งอยู่ในเขตดินแดง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2547

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยสุขใจ มีประชากรชายจำนวน 205 คน และประชากรหญิงจำนวน 225 คน รวมเป็น 430 คน

ชุมชนซอยสุขใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 125 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 125 หลัง ชุมชนซอยสุขใจ มีกรรมการชุมชน 0 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสุขใจ

เขต: ดินแดง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2547

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: 

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 205 คน

ประชากรหญิง: 225 คน

ประชากรรวม: 430 คน

จำนวนครัวเรือน: 125 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 125 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 0 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button