ชุมชนซอยสีคาม

Share Button

ชุมชนซอยสีคาม ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สีคาม ถนน นครไชยศรี แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยสีคาม มีประชากรชายจำนวน 419 คน และประชากรหญิงจำนวน 360 คน รวมเป็น 779 คน

ชุมชนซอยสีคาม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 206 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 155 หลัง ชุมชนซอยสีคาม มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสีคาม

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สีคาม

ถนน: นครไชยศรี

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 419 คน

ประชากรหญิง: 360 คน

ประชากรรวม: 779 คน

จำนวนครัวเรือน: 206 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 155 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button