ชุมชนซอยสามัคคี

Share Button

ชุมชนซอยสามัคคี ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2548

ชุมชนตั้งอยู่ที่  ถนน  แขวง หนองค้างพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยสามัคคี มีประชากรชายจำนวน 146 คน และประชากรหญิงจำนวน 137 คน รวมเป็น 283 คน

ชุมชนซอยสามัคคี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 133 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 117 หลัง ชุมชนซอยสามัคคี มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสามัคคี

เขต: หนองแขม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2548

สถานที่ตั้งชุมชน: 

ถนน: 

แขวง: หนองค้างพลู

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 146 คน

ประชากรหญิง: 137 คน

ประชากรรวม: 283 คน

จำนวนครัวเรือน: 133 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 117 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button