ชุมชนซอยสันติสุข

Share Button

ชุมชนซอยสันติสุข ตั้งอยู่ในเขตดุสิต ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สันติสุข ถนน พระราม 5 แขวง ถนนนครไชยศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยสันติสุข มีประชากรชายจำนวน 265 คน และประชากรหญิงจำนวน 243 คน รวมเป็น 508 คน

ชุมชนซอยสันติสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 120 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 79 หลัง ชุมชนซอยสันติสุข มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสันติสุข

เขต: ดุสิต

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สันติสุข

ถนน: พระราม 5

แขวง: ถนนนครไชยศรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 265 คน

ประชากรหญิง: 243 คน

ประชากรรวม: 508 คน

จำนวนครัวเรือน: 120 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 79 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button