ชุมชนซอยสันติภาพ

Share Button

ชุมชนซอยสันติภาพ ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สันติภาพ ถนน นเรศ แขวง สี่พระยา ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยสันติภาพ มีประชากรชายจำนวน 357 คน และประชากรหญิงจำนวน 457 คน รวมเป็น 814 คน

ชุมชนซอยสันติภาพ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 241 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 149 หลัง ชุมชนซอยสันติภาพ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสันติภาพ

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สันติภาพ

ถนน: นเรศ

แขวง: สี่พระยา

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 357 คน

ประชากรหญิง: 457 คน

ประชากรรวม: 814 คน

จำนวนครัวเรือน: 241 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 149 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button