ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ

Share Button

ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ ตั้งอยู่ในเขตดอนเมือง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2542

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สะพานร่วมใจ ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สีกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ มีประชากรชายจำนวน 153 คน และประชากรหญิงจำนวน 168 คน รวมเป็น 321 คน

ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 175 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 86 หลัง ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสะพานร่วมใจ

เขต: ดอนเมือง

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2542

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สะพานร่วมใจ

ถนน: วิภาวดีรังสิต

แขวง: สีกัน

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 153 คน

ประชากรหญิง: 168 คน

ประชากรรวม: 321 คน

จำนวนครัวเรือน: 175 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 86 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button