ชุมชนซอยสองพระ

Share Button

ชุมชนซอยสองพระ ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สองพระ ถนน สี่พระยา แขวง มหาพฤฒาราม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยสองพระ มีประชากรชายจำนวน 1,342 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,554 คน รวมเป็น 2,896 คน

ชุมชนซอยสองพระ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 724 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 420 หลัง ชุมชนซอยสองพระ มีกรรมการชุมชน 12 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสองพระ

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สองพระ

ถนน: สี่พระยา

แขวง: มหาพฤฒาราม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 1,342 คน

ประชากรหญิง: 1,554 คน

ประชากรรวม: 2,896 คน

จำนวนครัวเรือน: 724 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 420 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 12 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button