ชุมชนซอยสวนเงิน

Share Button

ชุมชนซอยสวนเงิน ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หลังวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ซ.สวนเงิน ถนน พระราม 6 แขวง ทุ่งพญาไท ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยสวนเงิน มีประชากรชายจำนวน 430 คน และประชากรหญิงจำนวน 475 คน รวมเป็น 905 คน

ชุมชนซอยสวนเงิน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 235 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 145 หลัง ชุมชนซอยสวนเงิน มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสวนเงิน

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หลังวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ซ.สวนเงิน

ถนน: พระราม 6

แขวง: ทุ่งพญาไท

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 430 คน

ประชากรหญิง: 475 คน

ประชากรรวม: 905 คน

จำนวนครัวเรือน: 235 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 145 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button