ชุมชนซอยสวนหลวง

Share Button

ชุมชนซอยสวนหลวง ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.สวนหลวง ถนน วุฒากาศ แขวง บางค้อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยสวนหลวง มีประชากรชายจำนวน 280 คน และประชากรหญิงจำนวน 340 คน รวมเป็น 620 คน

ชุมชนซอยสวนหลวง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 95 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 95 หลัง ชุมชนซอยสวนหลวง มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสวนหลวง

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.สวนหลวง

ถนน: วุฒากาศ

แขวง: บางค้อ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 280 คน

ประชากรหญิง: 340 คน

ประชากรรวม: 620 คน

จำนวนครัวเรือน: 95 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 95 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button