ชุมชนซอยสวนรื่น

Share Button

ชุมชนซอยสวนรื่น ตั้งอยู่ในเขตบางซื่อ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วงศ์สว่าง 3 ถนน วงศ์สว่าง แขวง บางซื่อ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

 

ชุมชนซอยสวนรื่น มีประชากรชายจำนวน 220 คน และประชากรหญิงจำนวน 230 คน รวมเป็น 450 คน

ชุมชนซอยสวนรื่น มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 130 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 100 หลัง ชุมชนซอยสวนรื่น มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสวนรื่น

เขต: บางซื่อ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วงศ์สว่าง 3

ถนน: วงศ์สว่าง

แขวง: บางซื่อ

กลุ่มเขต: 3. กลุ่มกรุงเทพเหนือ

ประชากรชาย: 220 คน

ประชากรหญิง: 230 คน

ประชากรรวม: 450 คน

จำนวนครัวเรือน: 130 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 100 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button