ชุมชนซอยสรรค์สุข

Share Button

ชุมชนซอยสรรค์สุข ตั้งอยู่ในเขตยานนาวา ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.นาคสุวรรณ ถนน นนทรี แขวง ช่องนนทรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยสรรค์สุข มีประชากรชายจำนวน 122 คน และประชากรหญิงจำนวน 116 คน รวมเป็น 238 คน

ชุมชนซอยสรรค์สุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 83 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 85 หลัง ชุมชนซอยสรรค์สุข มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสรรค์สุข

เขต: ยานนาวา

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.นาคสุวรรณ

ถนน: นนทรี

แขวง: ช่องนนทรี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 122 คน

ประชากรหญิง: 116 คน

ประชากรรวม: 238 คน

จำนวนครัวเรือน: 83 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 85 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button