ชุมชนซอยสมหวัง

Share Button

ชุมชนซอยสมหวัง ตั้งอยู่ในเขตบึงกุ่ม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ 17/14 หมู่ 1 ซ.สมหวัง ถนน เสรีไทย แขวง คลองกุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนซอยสมหวัง มีประชากรชายจำนวน 272 คน และประชากรหญิงจำนวน 286 คน รวมเป็น 558 คน

ชุมชนซอยสมหวัง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 160 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนซอยสมหวัง มีกรรมการชุมชน 15 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสมหวัง

เขต: บึงกุ่ม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: 17/14 หมู่ 1 ซ.สมหวัง

ถนน: เสรีไทย

แขวง: คลองกุ่ม

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 272 คน

ประชากรหญิง: 286 คน

ประชากรรวม: 558 คน

จำนวนครัวเรือน: 160 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 15 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button