ชุมชนซอยสมประสงค์ 5

Share Button

ชุมชนซอยสมประสงค์ 5 ตั้งอยู่ในเขตราชเทวี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เพชรบุรี 20 ถนน เพชรบุรี แขวง ถนนเพชรบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

 

ชุมชนซอยสมประสงค์ 5 มีประชากรชายจำนวน 149 คน และประชากรหญิงจำนวน 166 คน รวมเป็น 315 คน

ชุมชนซอยสมประสงค์ 5 มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 43 หลัง ชุมชนซอยสมประสงค์ 5 มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสมประสงค์ 5

เขต: ราชเทวี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เพชรบุรี 20

ถนน: เพชรบุรี

แขวง: ถนนเพชรบุรี

กลุ่มเขต: 1. กลุ่มกรุงเทพกลาง

ประชากรชาย: 149 คน

ประชากรหญิง: 166 คน

ประชากรรวม: 315 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 43 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button