ชุมชนซอยสมบุญพัฒนา

Share Button

ชุมชนซอยสมบุญพัฒนา ตั้งอยู่ในเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 14 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง วัดท่าพระ ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยสมบุญพัฒนา มีประชากรชายจำนวน 282 คน และประชากรหญิงจำนวน 270 คน รวมเป็น 552 คน

ชุมชนซอยสมบุญพัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 138 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 86 หลัง ชุมชนซอยสมบุญพัฒนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสมบุญพัฒนา

เขต: บางกอกใหญ่

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 14

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: วัดท่าพระ

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 282 คน

ประชากรหญิง: 270 คน

ประชากรรวม: 552 คน

จำนวนครัวเรือน: 138 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 86 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button