ชุมชนซอยสถิตย์

Share Button

ชุมชนซอยสถิตย์ ตั้งอยู่ในเขตหนองแขม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2545

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 ซ.สถิตย์ ถนน บางบอน 5 แขวง หนองแขม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยสถิตย์ มีประชากรชายจำนวน 69 คน และประชากรหญิงจำนวน 67 คน รวมเป็น 136 คน

ชุมชนซอยสถิตย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 36 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 30 หลัง ชุมชนซอยสถิตย์ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยสถิตย์

เขต: หนองแขม

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2545

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 8 ซ.สถิตย์

ถนน: บางบอน 5

แขวง: หนองแขม

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 69 คน

ประชากรหญิง: 67 คน

ประชากรรวม: 136 คน

จำนวนครัวเรือน: 36 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 30 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button