ชุมชนซอยศาสนา

Share Button

ชุมชนซอยศาสนา ตั้งอยู่ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทชานเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2543

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ติดถนนเชื่อมสัมพันธ์ ถนน – แขวง กระทุ่มราย ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

 

ชุมชนซอยศาสนา มีประชากรชายจำนวน 162 คน และประชากรหญิงจำนวน 155 คน รวมเป็น 317 คน

ชุมชนซอยศาสนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 56 หลัง ชุมชนซอยศาสนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยศาสนา

เขต: หนองจอก

ประเภท: ชานเมือง

ปีประกาศ: 2543

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 2 ติดถนนเชื่อมสัมพันธ์

ถนน: –

แขวง: กระทุ่มราย

กลุ่มเขต: 4. กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

ประชากรชาย: 162 คน

ประชากรหญิง: 155 คน

ประชากรรวม: 317 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 56 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button