ชุมชนซอยวาสนา

Share Button

ชุมชนซอยวาสนา ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 ซ.วาสนา 33 ถนน – แขวง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยวาสนา มีประชากรชายจำนวน 240 คน และประชากรหญิงจำนวน 230 คน รวมเป็น 470 คน

ชุมชนซอยวาสนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 67 หลัง ชุมชนซอยวาสนา มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยวาสนา

เขต: จอมทอง

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 4 ซ.วาสนา 33

ถนน: –

แขวง: บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 240 คน

ประชากรหญิง: 230 คน

ประชากรรวม: 470 คน

จำนวนครัวเรือน: 75 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 67 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button