ชุมชนซอยวัดโคนอน

Share Button

ชุมชนซอยวัดโคนอน ตั้งอยู่ในเขตภาษีเจริญ ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ซ.วัดโคนอน ถนน เทอดไท แขวง บางหว้า ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 6. กลุ่มกรุงธนใต้

 

ชุมชนซอยวัดโคนอน มีประชากรชายจำนวน 108 คน และประชากรหญิงจำนวน 168 คน รวมเป็น 276 คน

ชุมชนซอยวัดโคนอน มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 53 หลัง ชุมชนซอยวัดโคนอน มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยวัดโคนอน

เขต: ภาษีเจริญ

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ที่ 3 ซ.วัดโคนอน

ถนน: เทอดไท

แขวง: บางหว้า

กลุ่มเขต: 6. กลุ่มกรุงธนใต้

ประชากรชาย: 108 คน

ประชากรหญิง: 168 คน

ประชากรรวม: 276 คน

จำนวนครัวเรือน: 60 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 53 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button