ชุมชนซอยวัดอินทร์บรรจง

Share Button

ชุมชนซอยวัดอินทร์บรรจง ตั้งอยู่ในเขตบางคอแหลม ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดอินทร์บรรจง ถนน พระราม 3 แขวง บางคอแหลม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยวัดอินทร์บรรจง มีประชากรชายจำนวน 400 คน และประชากรหญิงจำนวน 410 คน รวมเป็น 810 คน

ชุมชนซอยวัดอินทร์บรรจง มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 142 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 115 หลัง ชุมชนซอยวัดอินทร์บรรจง มีกรรมการชุมชน  คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยวัดอินทร์บรรจง

เขต: บางคอแหลม

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดอินทร์บรรจง

ถนน: พระราม 3

แขวง: บางคอแหลม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 400 คน

ประชากรหญิง: 410 คน

ประชากรรวม: 810 คน

จำนวนครัวเรือน: 142 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 115 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน:  คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button