ชุมชนซอยวัดสุวรรณ

Share Button

ชุมชนซอยวัดสุวรรณ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 9 ถนน เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยวัดสุวรรณ มีประชากรชายจำนวน 283 คน และประชากรหญิงจำนวน 348 คน รวมเป็น 631 คน

ชุมชนซอยวัดสุวรรณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 102 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 80 หลัง ชุมชนซอยวัดสุวรรณ มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยวัดสุวรรณ

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 9

ถนน: เจริญนคร

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 283 คน

ประชากรหญิง: 348 คน

ประชากรรวม: 631 คน

จำนวนครัวเรือน: 102 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 80 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button