ชุมชนซอยวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ

Share Button

ชุมชนซอยวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญกรุง34-36 (ตรอกโรงภาษี) ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ มีประชากรชายจำนวน 502 คน และประชากรหญิงจำนวน 581 คน รวมเป็น 1,083 คน

ชุมชนซอยวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 296 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 152 หลัง ชุมชนซอยวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ มีกรรมการชุมชน 14 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยวัดม่วงแคและมัสยิดฮารูณ

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญกรุง34-36 (ตรอกโรงภาษี)

ถนน: เจริญกรุง

แขวง: บางรัก

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 502 คน

ประชากรหญิง: 581 คน

ประชากรรวม: 1,083 คน

จำนวนครัวเรือน: 296 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 152 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 14 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button