ชุมชนซอยวัดมะลิ 2 (เจือ เชื่อมจิตต์)

Share Button

ชุมชนซอยวัดมะลิ 2 (เจือ เชื่อมจิตต์) ตั้งอยู่ในเขตบางกอกน้อย ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2538

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางขุนศรี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยวัดมะลิ 2 (เจือ เชื่อมจิตต์) มีประชากรชายจำนวน 653 คน และประชากรหญิงจำนวน 861 คน รวมเป็น 1,514 คน

ชุมชนซอยวัดมะลิ 2 (เจือ เชื่อมจิตต์) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 400 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 250 หลัง ชุมชนซอยวัดมะลิ 2 (เจือ เชื่อมจิตต์) มีกรรมการชุมชน 11 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยวัดมะลิ 2 (เจือ เชื่อมจิตต์)

เขต: บางกอกน้อย

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2538

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.จรัญสนิทวงศ์ 35

ถนน: จรัญสนิทวงศ์

แขวง: บางขุนศรี

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 653 คน

ประชากรหญิง: 861 คน

ประชากรรวม: 1,514 คน

จำนวนครัวเรือน: 400 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 250 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 11 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button