ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม(ซอยแก้วฟ้า)

Share Button

ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม(ซอยแก้วฟ้า) ตั้งอยู่ในเขตบางรัก ซึ่งเป็นชุมชนประเภทเมือง  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.แก้วฟ้า ถนน มหาพฤฒาราม แขวง มหาพฤฒาราม ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม(ซอยแก้วฟ้า) มีประชากรชายจำนวน 291 คน และประชากรหญิงจำนวน 382 คน รวมเป็น 673 คน

ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม(ซอยแก้วฟ้า) มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 132 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 114 หลัง ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม(ซอยแก้วฟ้า) มีกรรมการชุมชน 7 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยวัดมหาพฤฒาราม(ซอยแก้วฟ้า)

เขต: บางรัก

ประเภท: เมือง

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.แก้วฟ้า

ถนน: มหาพฤฒาราม

แขวง: มหาพฤฒาราม

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 291 คน

ประชากรหญิง: 382 คน

ประชากรรวม: 673 คน

จำนวนครัวเรือน: 132 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 114 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 7 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button