ชุมชนซอยวัดกันตทาราราม

Share

ชุมชนซอยวัดกันตทาราราม ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2540

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.วัดกันตทาราราม ถนน เทอดไท แขวง ตลาดพลู ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยวัดกันตทาราราม มีประชากรชายจำนวน 937 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,023 คน รวมเป็น 1,960 คน

ชุมชนซอยวัดกันตทาราราม มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 586 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 548 หลัง ชุมชนซอยวัดกันตทาราราม มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยวัดกันตทาราราม

เขต: ธนบุรี

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2540

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.วัดกันตทาราราม

ถนน: เทอดไท

แขวง: ตลาดพลู

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 937 คน

ประชากรหญิง: 1,023 คน

ประชากรรวม: 1,960 คน

จำนวนครัวเรือน: 586 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 548 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share