ชุมชนซอยวัฒนา

Share Button

ชุมชนซอยวัฒนา ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.กรุงธนุบรี 4 ถนน กรุงธนบุรี แขวง บางลำภูล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยวัฒนา มีประชากรชายจำนวน 890 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,030 คน รวมเป็น 1,920 คน

ชุมชนซอยวัฒนา มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 337 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 186 หลัง ชุมชนซอยวัฒนา มีกรรมการชุมชน 8 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยวัฒนา

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.กรุงธนุบรี 4

ถนน: กรุงธนบุรี

แขวง: บางลำภูล่าง

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 890 คน

ประชากรหญิง: 1,030 คน

ประชากรรวม: 1,920 คน

จำนวนครัวเรือน: 337 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 186 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 8 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button