ชุมชนซอยวนาวรรณ

Share Button

ชุมชนซอยวนาวรรณ ตั้งอยู่ในเขตคลองสาน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.เจริญนคร 14 ถนน เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยวนาวรรณ มีประชากรชายจำนวน 1,214 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,303 คน รวมเป็น 2,517 คน

ชุมชนซอยวนาวรรณ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 532 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 482 หลัง ชุมชนซอยวนาวรรณ มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยวนาวรรณ

เขต: คลองสาน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.เจริญนคร 14

ถนน: เจริญนคร

แขวง: คลองต้นไทร

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,214 คน

ประชากรหญิง: 1,303 คน

ประชากรรวม: 2,517 คน

จำนวนครัวเรือน: 532 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 482 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button