ชุมชนซอยร่วมสุข

Share Button

ชุมชนซอยร่วมสุข ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง ซึ่งเป็นชุมชนประเภทจัดสรร  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2536

ชุมชนตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ซ.เอกชัย 19/1 ถนน – แขวง บางขุนเทียน ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

 

ชุมชนซอยร่วมสุข มีประชากรชายจำนวน 1,090 คน และประชากรหญิงจำนวน 1,021 คน รวมเป็น 2,111 คน

ชุมชนซอยร่วมสุข มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 536 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 422 หลัง ชุมชนซอยร่วมสุข มีกรรมการชุมชน 25 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยร่วมสุข

เขต: จอมทอง

ประเภท: จัดสรร

ปีประกาศ: 2536

สถานที่ตั้งชุมชน: หมู่ 10 ซ.เอกชัย 19/1

ถนน: –

แขวง: บางขุนเทียน

กลุ่มเขต: 5. กลุ่มกรุงธนเหนือ

ประชากรชาย: 1,090 คน

ประชากรหญิง: 1,021 คน

ประชากรรวม: 2,111 คน

จำนวนครัวเรือน: 536 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 422 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 25 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button