ชุมชนซอยร่วมฤดี

Share Button

ชุมชนซอยร่วมฤดี ตั้งอยู่ในเขตปทุมวัน ซึ่งเป็นชุมชนประเภทแออัด  ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535

ชุมชนตั้งอยู่ที่ ซ.ร่วมฤดี ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี ซึ่งเป็นกลุ่มเขต 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

 

ชุมชนซอยร่วมฤดี มีประชากรชายจำนวน 858 คน และประชากรหญิงจำนวน 867 คน รวมเป็น 1,725 คน

ชุมชนซอยร่วมฤดี มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 365 ครัวเรือน โดยมีบ้านจำนวน 170 หลัง ชุมชนซอยร่วมฤดี มีกรรมการชุมชน 18 คน

 

ชื่อชุมชน: ชุมชนซอยร่วมฤดี

เขต: ปทุมวัน

ประเภท: แออัด

ปีประกาศ: 2535

สถานที่ตั้งชุมชน: ซ.ร่วมฤดี

ถนน: วิทยุ

แขวง: ลุมพินี

กลุ่มเขต: 2. กลุ่มกรุงเทพใต้

ประชากรชาย: 858 คน

ประชากรหญิง: 867 คน

ประชากรรวม: 1,725 คน

จำนวนครัวเรือน: 365 ครัวเรือน

จำนวนบ้าน: 170 หลัง

จำนวนกรรมการชุมชน: 18 คน

 

ที่มา: ข้อมูลชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

Share Button